PLASTIC AGE (SADOBOT)

Plastic Age (Sadobot), 2018, interactive performance with robotic object Sadobot

Doba plastová (Sadobot), 2018, interaktívna performancia s robotickými objektami Sadobot

 

Sadobot No.1 (Trionfale), 2017-2018, robotic object from the interactive performance Plastic Age

Sadobot č. 1 (Trionfale), 2017-2018, robotický objekt z interaktívnej performancie Doba Plastová

 

Sadobot No.2 (Delicato), 2018, robotic object from the interactive performance Plastic Age

Sadobot č. 2 (Delicato), 2018, robotický objekt z interaktívnej performancie Doba Plastová

 

Sadobot No.3 (Non Troppo), 2018, robotic object from the interactive performance Plastic Age

Sadobot č. 3 (Non Troppo), 2018, robotický objekt z interaktívnej performancie Doba Plastová

 

Sadobot No.4 (Fortepiano), 2018, robotic object from the interactive performance Plastic Age

Sadobot č. 4 (Fortepiano), 2018, robotický objekt z interaktívnej performancie Doba Plastová

 

Sadobot No.5 (Appassionato), 2018, robotic object from the interactive performance Plastic Age

Sadobot č. 5 (Appassionato), 2018, robotický objekt z interaktívnej performancie Doba Plastová

 

Sadobot No.6 (Legato), 2018, robotic object from the interactive performance Plastic Age

Sadobot č. 6 (Legato), 2018, robotický objekt z interaktívnej performancie Doba Plastová

 

Sadobot No.7 (Da Capo), 2018, robotic object from the interactive performance Plastic Age

Sadobot č. 7 (Da Capo), 2018, robotický objekt z interaktívnej performancie Doba Plastová

 

Plastic Age (Sadobot), 2018, interactive performance with plastic and robotic objects Sadobot, in Salónik - art center in presidential salon, main railway station in Bratislava, Slovakia (photo No.12 by Z. Duchová, No.13 by P. Procházka, No.14,15 by M. Janoško), technical support: Kubriel (Jakub Pišek)

Doba plastová (Sadobot), 2018, interaktívna performancia s plastovými a robotickými objektami Sadobot, v Salóniku - prezidenský salón na Hlavnej stanici Bratislava (foto č. 12 Z. Duchová, č. 13 P. Procházka, č. 14 a 15 M. Janoško), technická podpora: Kubriel (Jakub Pišek)

 

Dorota Sadovská: Plastic Age (Sadobot), performance in Salonik, 2018
https://vimeo.com/dorotasadovska/plasticage6

The performance Plastic Age (Sadobot) comments everyday life and objects that surround us. Through transparent packages of things we imply the essence of their absent existence. Dorota Sadovská present her metaphorical thinking about our age in a form of moving collection of plastic artworks. They constitute a brand new world and in the same time make a statement about the ours.

Plastic things are all around us, we meet them daily. There are products made from the most diverse petroleum variants that are part and parcel of responsible living and working. Surgeons as well as cleaning staff wear utility gloves. Touching a newborn baby for the first time is done with rubber gloves. And after death, an appropriate large plastic bag is prepared.  We love, and therefore we protect ourselves and those who matter to us: against bacteria, parasites, invisible microbes, and even our own sperm. Out of the bowels of the earth we extracted something that has become ever-present in our lives, intervening even in the most intimate moments. In myth the world of hell, powerlessness and potential threat to human beings was located under the earth. And there, for us, the Plastic Age was born.

In its ballet-trash aesthetics, the performance Plastic Age (Sadobot) comments on everyday life and focuses on objects surrounding us. It shows things by means of their transparent wrappings that hint at the layer of absent physical existence. Dorota Sadovská presents her metaphorical reflection on the “plastic age” around us in a form of a mobile collection of plastic artefacts. The visitors will be able to interact with the course of the opening evening performance by means of an application that allows them to control one of the five robots. The transparent plastic is a potential of omission. The relation between trash and art is depicted in another story behind a painting canvas.

Mgr. Zuzana Duchová, PhD.

 

Performancia Doba plastová (Sadobot) komentuje každodenný život a predmety, ktoré nás obklopujú. Ukazuje veci prostredníctvom ich priesvitných obalov, ktoré naznačujú vrstvu absentujúcej fyzickej existencie. Dorota Sadovská predstaví svoje metaforické uvažovanie o dobe okolo nás v podobe pohyblivej zbierky plastových artefaktov. Nejde len o povýšenie predmetov, ktoré sa mali stať odpadom na diela v galérii - predmety spolu vytvárajú nový svet a zároveň vypovedajú o tom našom.

Plasty nás obklopujú, plasty sú to, s čím prídeme denne do kontaktu. K zodpovednému a profesionálnemu prístupu patria pomôcky z najrozmanitejších ropných variant. Gumové rukavice najrozličnejšej hrúbky naťahujú upratovačky aj chirurg. Prvý dotyk narodenému patrí cez gumové rukavice. A po smrti sa nájde primerane veľké igelitové vrece. Milujeme, preto (sa) chránime na čom nám záleží: pred potvorskými baktériami, parazitmi, neviditeľnými mikróbmi aj vlastnými spermiami. Z útrob zeme sme vytiahli niečo, čo nám všadeprítomne zasiahlo do života, aj v tých naiintímnejších chvíľach. V mýtickom svete bol svet pekla, bezmocnosti a potenciálnej hrozby pre ľudí umiestňovaný pod zem. A nám sa zrodila doba plastová.

Performancia Doba plastová (Sadobot) komentuje v baletno-trashovej estetike každodenný život a zameriava sa na predmety, ktoré nás obklopujú. Ukazuje veci prostredníctvom ich priesvitných obalov, ktoré naznačujú vrstvu absentujúcej fyzickej existencie. Dorota Sadovská predstavuje svoje metaforické uvažovanie o “dobe plastovej” okolo nás v podobe pohyblivej zbierky plastových artefaktov. Návštevník môže do deja večera zasahovať, keď prostredníctvom mobilnej aplikácie ovláda správanie niektorého z robotov Sadobot. Priehľadný plast ako potenciál prehliadania. Vzťah odpadu a umenia v ďalšom príbehu za maliarskym plátnom.

Mgr. Zuzana Duchová, PhD.

Dorota Sadovská - Plastic Age (teaser)
https://vimeo.com/274092539

https://salonik.sk/2018/06/07/dorota-sadovska-doba-plastova-plastic-age/

 

<