PLASTIC AGE

Plastic Age, 2017, interactive installation with plastic and robotic object, City Gallery Blansko, Czech Republic

(photo No.1-3 by L. Korešová, No.4, 8 by Z. Duchová)

Doba plastová, interaktívna inštalácia s plastovými a robotickými objektami, Galerie města Blanska

(foto č. 1-3: L. Korešová, č. 4 a 8: Z. Duchová)

 

Video Plastic Age / Doba plastová:
https://vimeo.com/208133271

 

The opening of exhibition Plastic Age by Sadobot robot (raw material).
/ Záznam z vernisáže Doba plastová očami robota Sadobot (nezostrihaný materiál):
https://vimeo.com/204888324

 

Plastic things are all around us, we meet them daily. There are products made from the most diverse petroleum variants that are part and parcel of responsible living and working. Surgeons as well as cleaning staff wear utility gloves. Touching a newborn baby for the first time is done with rubber gloves. And after death, an appropriate large plastic bag is prepared. We love, and therefore we protect ourselves and those who matter to us: against bacteria, parasites, invisible microbes, and even our sperm. Out of the bowels of the earth we extracted something that has become ever-present in our lives, intervening even in the most intimate moments. In myth the world of hell, powerlessness and potential threat to human beings was located under the earth. And there, for us, the Plastic Age was born.

 

Plasty nás obklopujú, plasty sú to, s čím prídeme denne do kontaktu. K zodpovednému a profesionálnemu prístupu patria pomôcky z najrozmanitejších ropných variant. Gumové rukavice najrozličnejšej hrúbky naťahujú upratovačky aj chirurg. Prvý dotyk narodenému patrí cez gumové rukavice. A po smrti sa nájde primerane veľké igelitové vrece. Milujeme, preto (sa) chránime na čom nám záleží: pred potvorskými baktériami, parazitmi, neviditeľnými mikróbmi aj spermiami. Z útrob zeme sme vytiahli niečo, čo nám všadeprítomne zasiahlo do života, aj v tých najintímnejších chvíľach. V mýtickom svete bol svet pekla, bezmocnosti a potenciálnej hrozby pre ľudí umiestňovaný pod zem. A nám sa zrodila doba plastová.

Curator / Kurátorka: Zuzana Duchová

Technical support / Technická podpora: Jakub Pišek

Video: Braňo Bibel

 

MEDIA / MEDIÁLNE OHLASY

 

<